Generalforsamling

Grundejerforeningen afholder hvert år i marts ordinær generalforsamling. I vedtægterne kan du læse, hvilken dagsorden, der følges samt regler for indkaldelse, forslag, ekstra ordinær generalforsamling etc.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op på generalforsamlingen og høre om foreningens arbejde, og gerne give sin mening til kende, således at medlemmernes ønsker og forslag kommer frem. Denne støtte og opbakning er vigtig for at have en velfungerende forening.

 
 
 
 
 
 

 

2024

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN
Dato: 11. april 2024
 
Fjernvarme
De forventer at starte gravearbejdet i uge 13-14 og være færdig i uge 28.
Vi forsøger at lægge opdateringer på Facebook.
Muldvarpe
Der er tre fælder opsat og ind til nu fanget 2 muldvarpe.
Miljøstationer
Svært at få beboerne til at benytte stationerne korrekt.
Ved overfyldt miljøstation kan man give besked via appen Mit Affald, via mail eller pr telefon til Redux. Se mere på kommunens hjemmeside Kolding.dk (søg på miljøstationer.)
Kloakriste
Bestyrelsen har foretaget rensning af 2 kloakriste.
Grundejerne opfordres fortsat til at rense omkring ristene.
Petanquebanen
Renses og klargøres til spil.
Bestyrelsen vil tage initiativ til en fælles aften i maj (hvis vejret tillader det), hvor vi er vært for en øl eller vand.
Der opsættes 2 borde-/bænkesæt på pladsen.
Forsikring
Kassereren har fået police fra forsikringsselskabet.
Det er en erhvervsforsikring, der dækker foreningsansvaret, herunder ansvaret for de under foreningen hørende fælles veje, arealer og anlæg. Dækker som tredjepart (altså hvis anden forsikring ikke dækker.)
Næste møde
Efter sommerferien eller ved behov
 

07-12-2023

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN
Dato: 14. november 2023

Facebookgruppe
Der er opsat spørgsmål vedr. tilhørsforhold til Trelle Ager, når man søger medlemskab af vores facebookgruppe ”Grundejerforeningen Trelle Ager”
Træer
Vi har været en tur rundt og se på behovet for beskæring samt nye træer.
Træerne er beskåret og der er købt og plantet 3 nye rønnebær.
Genbrugsbeholdere
Der er tvivl om, hvem vi kan ringe til, når beholderne er fyldte. Bestyrelsen undersøger og sætter telefonnummeret på hjemmesiden og opslagstavlen ved stamvejen.
Generalforsamling
Dato meldes ud, så snart den er på plads. (Det bliver den 12. marts 2024)
Annonce sættes i Kolding ugeavis, da Vamdrup ugeavis lukker til nytår.
Næste møde
Den 22. februar 2024

 

2023:

Som det er alle bekendt fik vi henover sommeren nyt asfalt på vejene på Trelle Ager,
arbejdet forventes gjort færdig med nyt slidlag i 2024.
 
 

 2020:

Der er nu opsat miljøstationer på begge depotpladser på Trelle Ager. Miljøstationerne består begge af 5 containere, hvor der kan afleveres glas, papir, metal og hård plast.
Vi opfordrer brugerne til sortere korrekt og efterlade pladserne pæne og rene.
 
Der kan læses mere på www.kolding.dk/miljoestationer
 
Håber I vil tage godt imod denne mulighed for at komme af med genbrugeligt affald

 

Dokumenter

 
 
 

Henstilling til beboerne

 
Grundejerforeningen opfordrer til, at man af hensyn til naboerne lader græsslåmaskinen og andet støjende værktøj hvile i perioden kl. 12-14 alle dage, således at der i området er en stille periode i dette tidsrum.
 
Undgå at kaste affald i området, affald har det med at tiltrække mere, og vi er alle interesserede i, at vores boligområde tager sig ordentlig ud. Så smid affald i skraldespanden.
Der står miljøstationer på de to P-pladser. For mere information se kommunens hjemmeside.
 
Hundeejere bedes sørge for, at deres hundes efterladenskaber puttes i en pose og smides i skraldespanden. Posen skal ikke bare smides ud i landskabet.
 
Ifølge Lokalplan 02:
Adgangen til den østlige kvarterenhed (1. og 2. etape) sker fra Vestergade ad en 16 m bred vej med 6 m kørebane. Denne vej er udformet som facadeløs stamvej og forbinder via 2 trafiktorve de 5 bebyggelsesgrupper.
Boligvejene, hvorfra der er direkte adgang til de enkelte boliger, udlægges i varierende bredde (8-16 m) og med en 4.5 m bred kørebane. De får karakter af lege-og opholdsarealer, hvor bilerne færdes på forgængernes betingelser. På boligvejene blandes den kørende trafik med den gående, men ved indsnævringer, rumlebelægninger og ved placering af steler, træer og beplantning sikres det, at bilernes hastighed bliver lav samtidig med at uvedkommende gennemkørsel besværliggøres.

Ifølge Lokalplan 02:
Bebyggelsen på de enkelte grunde kan placeres med gavl eller facade i en byggelinie, 1 m fra skel mod boligvejen - mod stierne endog i selve skellet. Med det varierende gadeforløb er tilstræbt en bymæssig karakter, hvor torve, veje og stier danner et sammenhængende "fællesareal".

Grundejerforeningen Trelle Ager c/o Jan Jensen | Trelle Ager 39, 6580 Vamdrup