Generalforsamling

 
Grundejerforeningen afholder hvert år i marts ordinær generalforsamling. I vedtægterne kan du læse, hvilken dagsorden, der følges samt regler for indkaldelse, forslag, ekstra ordinær generalforsamling etc.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op på generalforsamlingen og høre om foreningens arbejde, og gerne give sin mening til kende, således at medlemmernes ønsker og forslag kommer frem. Denne støtte og opbakning er vigtig for at have en velfungerende forening.

Referat fra generalforsamling 2022
2021 Regnskab/Resultat
 
 
 
 
 
 

Sankt Hans 
Bestyrelsen i grundejerforeningen Trelle Ager har pga. ringe tilslutning til tidligere Sankt Hans arrangementer besluttet at aflyse fremover.
Skulle der være beboere på hhv. Tyrings Ager og Trelle Ager, der har lyst til at arrangere Sankt Hans fest, skal de være velkommen men bedes i givet fald først kontakte deres respektive grundejerforening.

 

 
 

31-8-2017:

Vores hjemmeside udbyder har valgt ikke at tilbyde Nyhedsbrevsmodulet længere - Det betyder, at der fremover ikke vil blive sendt nyhedsbreve rundt med informationer om, hvad der rører sig på Trelle Ager. 
 
Der er mulighed for at installere et nyt nyhedsbrevs modul, men da interessen blandt husejerne på Trelle Ager har været minimal for at tilmelde sig nyhedsbrevet, har vi valgt ikke at bruge tid og energi på at installere et nyt modul. Informationer fra foreningen vil fremover blive lagt her på hjemmesiden med det håb, at man selv finder herind. 
 
Det var ellers håbet, at nyhedsbrevsmodul ville være en gevinst for informationsflowet i grundejerforeningen, men det har der altså ikke været interesse for.
 
Bestyrelsen har taget initiativ til, at der i efteråret bliver stynet træer omkring de 2 depot pladser på Trelle Ager.
 
Området ned mod bålpladsen er blevet ryddet, så der vil fremkomme en større opholdsplads (udvidelse af pladsen med bænk og betonrør til grill).
 
Som tidligere nævnt vil der blive etableret en miljøstation på den store depotplads - ligeledes i løbet af efteråret. 

 2020:

Der er nu opsat miljøstationer på begge depotpladser på Trelle Ager. Miljøstationerne består begge af 5 containere, hvor der kan afleveres glas, papir, metal og hård plast.
Vi opfordrer brugerne til sortere korrekt og efterlade pladserne pæne og rene.
 
Der kan læses mere på www.kolding.dk/miljoestationer
 
Håber I vil tage godt imod denne mulighed for at komme af med genbrugeligt affald

 

30-3-2017:


Der var 19 fremmødte på generalforsamlingen repræsenterende 15 husstande. Tak til de fremmødte for at støtte op om foreningen og være med til at tage et ansvar for at løfte de fællesopgaver vi alle er pålagt gennem lokalplanen.

102 husstande fravalgte fællesskab og indflydelse og prioriterede noget andet denne aften. Det er ærgerligt at så mange ikke vil afse små 2 timer en torsdag aften for at høre lidt om, hvad der sker i vores boligområde.
 
 

29-11-2016:

Renovering af regnvandsbassin
 
Blue Kolding, der Kolding Kommunes spildevandsselskab har den sidste tid arbejdet med renovering af regnvandsbassinet ved bålpladsen.
 
Regnvandsbassinet er etablet til at holde på det afledte regnvand, før det løber ud i åen. Derved minskes risikoen for erosionsskader ved kraftig regn eller tøbrud. Det er således vigtigt, at bassinet fungerer optimalt.
 
På en rundgang med Blue Kolding har bestyrelserne på Trelle Ager og Tyrings Ager fået følgende information:
 
Arbejdet har ligget stille et stykke tid, da området er et såkaldt §3 område, der nyder særlig miljøbeskyttelse - derfor har Blue Kolding måttet søge om en dispensation for at rydde bevoksningen i bassinet. Dette skulle nu være på plads, og det er planen, at bevoksningen ryddes - der vil blive gravet jord op, der et stykke tid vil ligge langs kanten af bassinet, før det køres væk (afvanding). Til sidst vil Blue Kolding sørge for at fræse rødder/buskestubbe etc. omkring bassinet og derefter så græs.
 
Hvis der er nogen, der har spørgsmål til arbejdet med regnvandsbassinet er I velkomne til at kontakte bestyrelsen eller henvende jer direkte til Blue Kolding.
 
Har man lyst til at studere spildevandsplanen nøjere for Kolding Kommune findes den her til højre - under "Dokumenter"

 

14-10-2019:

Den forholdsvise nye hæk omkring depotpladsen længst inde på Trelle Ager - har haft det svært i den tørre sommer og bestyrelsen har taget initiativ til at få hækken fjernet og den vil ikke blive erstattet af ny, da det kræver pasning.

 

 

 

 

Dokumenter

 
 
 

Henstilling til beboerne

 
Grundejerforeningen opfordrer til, at man af hensyn til naboerne lader græsslåmaskinen og andet støjende værktøj hvile i perioden kl. 12-14 alle dage, således at der i området er en stille periode i dette tidsrum.
 
Undgå at kaste affald i området, affald har det med at tiltrække mere, og vi er alle interesserede i, at vores boligområde tager sig ordentlig ud. Så smid affald i skraldespanden.
 
Hundeejere bedes sørge for, at deres hundes efterladenskaber puttes i en pose og smides i skraldespanden. Posen skal ikke bare smides ud i landskabet.
 
Ifølge Lokalplan 02:
Adgangen til den østlige kvarterenhed (1. og 2. etape) sker fra Vestergade ad en 16 m bred vej med 6 m kørebane. Denne vej er udformet som facadeløs stamvej og forbinder via 2 trafiktorve de 5 bebyggelsesgrupper.
Boligvejene, hvorfra der er direkte adgang til de enkelte boliger, udlægges i varierende bredde (8-16 m) og med en 4.5 m bred kørebane. De får karakter af lege-og opholdsarealer, hvor bilerne færdes på forgængernes betingelser. På boligvejene blandes den kørende trafik med den gående, men ved indsnævringer, rumlebelægninger og ved placering af steler, træer og beplantning sikres det, at bilernes hastighed bliver lav samtidig med at uvedkommende gennemkørsel besværliggøres.

Ifølge Lokalplan 02:
Bebyggelsen på de enkelte grunde kan placeres med gavl eller facade i en byggelinie, 1 m fra skel mod boligvejen - mod stierne endog i selve skellet. Med det varierende gadeforløb er tilstræbt en bymæssig karakter, hvor torve, veje og stier danner et sammenhængende "fællesareal".

Grundejerforeningen Trelle Ager c/o Knud Rasmussen | Trelle Ager 37, 6580 Vamdrup