Generalforsamling

 
Grundejerforeningen afholder hvert år i marts ordinær generalforsamling. I vedtægterne kan du læse, hvilken dagsorden, der følges samt regler for indkaldelse, forslag, ekstra ordinær generalforsamling etc.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op på generalforsamlingen og høre om foreningens arbejde, og gerne give sin mening til kende, således at medlemmernes ønsker og forslag kommer frem. Denne støtte og opbakning er vigtig for at have en velfungerende forening.

 
 
 

Sankt Hans 
Bestyrelsen i grundejerforeningen Trelle Ager har pga. ringe tilslutning til tidligere Sankt Hans arrangementer besluttet at aflyse fremover.
Skulle der være beboere på hhv. Tyrings Ager og Trelle Ager, der har lyst til at arrangere Sankt Hans fest, skal de være velkommen men bedes i givet fald først kontakte deres respektive grundejerforening.

07-12-2023

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN
Dato: 14. november 2023

Facebookgruppe
Der er opsat spørgsmål vedr. tilhørsforhold til Trelle Ager, når man søger medlemskab af vores facebookgruppe ”Grundejerforeningen Trelle Ager”
Træer
Vi har været en tur rundt og se på behovet for beskæring samt nye træer.
Træerne er beskåret og der er købt og plantet 3 nye rønnebær.
Genbrugsbeholdere
Der er tvivl om, hvem vi kan ringe til, når beholderne er fyldte. Bestyrelsen undersøger og sætter telefonnummeret på hjemmesiden og opslagstavlen ved stamvejen.
Generalforsamling
Dato meldes ud, så snart den er på plads. (Det bliver den 12. marts 2024)
Annonce sættes i Kolding ugeavis, da Vamdrup ugeavis lukker til nytår.
Næste møde
Den 22. februar 2024

 

04-09-2023

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN

Dato: 15. august 2023

Veje og belægning
Der er endnu ikke kommet svar fra kommunen i forhold til tidshorisonten på ny asfaltbelægning på venstre side af stamvejen. Der rykkes.
Opdatering september: kommunen oplyser, at det ikke bliver i 2024, da der skal graves op til fjernvarmen på Tyrings Ager. 
Muldvarpe på engen
Der er indtil nu fanget 8 muldvarpe. Indsatsen fortsætter.
Petanquebanen
Renses for ukrudt. Der indkøbes en måtte, som kan bruges til udjævning
Brønde
Brøndene på engen har været stoppet flere gange. Kommunen har været kontaktet. De vil undersøge om de kan finde en årsag.
Skraldespande
Skraldespandene på engen benyttes flittigt. Det er bestyrelsen der tømmer disse, men alle er velkommen til at hjælpe 😊
Næste møde
Den 14. november 2023
 

2023:

Som det er alle bekendt fik vi henover sommeren nyt asfalt på vejene på Trelle Ager,
arbejdet forventes gjort færdig med nyt slidlag i 2024.
 
 

 2020:

Der er nu opsat miljøstationer på begge depotpladser på Trelle Ager. Miljøstationerne består begge af 5 containere, hvor der kan afleveres glas, papir, metal og hård plast.
Vi opfordrer brugerne til sortere korrekt og efterlade pladserne pæne og rene.
 
Der kan læses mere på www.kolding.dk/miljoestationer
 
Håber I vil tage godt imod denne mulighed for at komme af med genbrugeligt affald

 

29-11-2016:

Renovering af regnvandsbassin
 
Blue Kolding, der Kolding Kommunes spildevandsselskab har den sidste tid arbejdet med renovering af regnvandsbassinet ved bålpladsen.
 
Regnvandsbassinet er etablet til at holde på det afledte regnvand, før det løber ud i åen. Derved minskes risikoen for erosionsskader ved kraftig regn eller tøbrud. Det er således vigtigt, at bassinet fungerer optimalt.
 
På en rundgang med Blue Kolding har bestyrelserne på Trelle Ager og Tyrings Ager fået følgende information:
 
Arbejdet har ligget stille et stykke tid, da området er et såkaldt §3 område, der nyder særlig miljøbeskyttelse - derfor har Blue Kolding måttet søge om en dispensation for at rydde bevoksningen i bassinet. Dette skulle nu være på plads, og det er planen, at bevoksningen ryddes - der vil blive gravet jord op, der et stykke tid vil ligge langs kanten af bassinet, før det køres væk (afvanding). Til sidst vil Blue Kolding sørge for at fræse rødder/buskestubbe etc. omkring bassinet og derefter så græs.
 
Hvis der er nogen, der har spørgsmål til arbejdet med regnvandsbassinet er I velkomne til at kontakte bestyrelsen eller henvende jer direkte til Blue Kolding.
 
Har man lyst til at studere spildevandsplanen nøjere for Kolding Kommune findes den her til højre - under "Dokumenter"

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter

 
 
 

Henstilling til beboerne

 
Grundejerforeningen opfordrer til, at man af hensyn til naboerne lader græsslåmaskinen og andet støjende værktøj hvile i perioden kl. 12-14 alle dage, således at der i området er en stille periode i dette tidsrum.
 
Undgå at kaste affald i området, affald har det med at tiltrække mere, og vi er alle interesserede i, at vores boligområde tager sig ordentlig ud. Så smid affald i skraldespanden.
 
Hundeejere bedes sørge for, at deres hundes efterladenskaber puttes i en pose og smides i skraldespanden. Posen skal ikke bare smides ud i landskabet.
 
Ifølge Lokalplan 02:
Adgangen til den østlige kvarterenhed (1. og 2. etape) sker fra Vestergade ad en 16 m bred vej med 6 m kørebane. Denne vej er udformet som facadeløs stamvej og forbinder via 2 trafiktorve de 5 bebyggelsesgrupper.
Boligvejene, hvorfra der er direkte adgang til de enkelte boliger, udlægges i varierende bredde (8-16 m) og med en 4.5 m bred kørebane. De får karakter af lege-og opholdsarealer, hvor bilerne færdes på forgængernes betingelser. På boligvejene blandes den kørende trafik med den gående, men ved indsnævringer, rumlebelægninger og ved placering af steler, træer og beplantning sikres det, at bilernes hastighed bliver lav samtidig med at uvedkommende gennemkørsel besværliggøres.

Ifølge Lokalplan 02:
Bebyggelsen på de enkelte grunde kan placeres med gavl eller facade i en byggelinie, 1 m fra skel mod boligvejen - mod stierne endog i selve skellet. Med det varierende gadeforløb er tilstræbt en bymæssig karakter, hvor torve, veje og stier danner et sammenhængende "fællesareal".

Grundejerforeningen Trelle Ager c/o Knud Rasmussen | Trelle Ager 37, 6580 Vamdrup